Voor professionals

Soms hebben kinderen het moeilijk in de klas. Ook vertonen ze wel eens ongewenst gedrag; het is van alle dag. Echter bij 10% van de kinderen is het een probleem. Naast deze gedragsmoeilijke leerlingen zijn er ook leerlingen met een gedragsstoornis. Denk daarbij aan milde en zware vormen van gedragsstoornissen zoals ADHD (hyperactiviteit), ODD(opstandig gedrag), PDD-nos en Asperger (autisme). Ook zijn er kinderen die wegens ziekte niet naar school kunnen, ze verblijven in een zorginstelling of zitten net als de leerlingen met (zware) gedragsstoornissen voor langere tijd  gedwongen thuis.
 

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden en scholen hebben de ruimte om leerlingen maatwerk op school te bieden. Dit laat onverlet dat er zwaarwegende redenen kunnen zijn om een leerling tijdelijk geen onderwijs op school te laten volgen. De leerplichtwet biedt daarvoor de ruimte. De leerplichtambtenaar kan op grond van gewichtige omstandigheden bijvoorbeeld een tijdelijke vrijstelling verlenen van de verplichting tot geregeld schoolbezoek. Bij gewichtige omstandigheden is sprake van een buiten de wil van de leerling of ouders/verzorgers gelegen omstandigheid, denk bijvoorbeeld aan een kind met een angststoornis. De zorgplicht gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen doorlopen. Voordat  de zorgplicht ingaat, moet worden voldaan aan de aanmeldingsvoorwaarden en moet worden vastgesteld of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dit stroomdiagram geeft een goed beeld van de noodzakelijke stappen. Het kind blijft in deze situaties gewoon ingeschreven op een school, die dus ook verantwoordelijk blijft voor het onderwijs. Uitgangspunt is en blijft volledige terugkeer naar school.
 

Maatwerk

De bestaande onderwijsprogramma’s zijn in de meeste gevallen volstrekt ongeschikt voor deze groep (thuiszittende) leerlingen. Maatwerk en individuele aanpak, waarin het kind centraal staat, bieden de oplossingen wél. Daar waar de school dat maatwerk en de individuele ondersteuning niet zelf kan bieden of kan regelen via het samenwerkingsverband, biedt IVIO@School met haar beproefde onderwijsprogramma’s en onderwijsdeskundigheid uitkomst. IVIO@School geeft de school de extra  expertise en ondersteuning die het nodig heeft om leerlingen met (ernstige) leermoeilijkheden of die wegens ziekte langere tijd niet naar school kunnen  onder eigen regie blijvend te helpen en ontwikkelingsperspectief te bieden.
 

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Klik hier voor ons privacybeleid

 

Aanmelden
De Lesprogramma's van IVIO@School

Meer over onze lesprogramma's

Over IVIO@School

Meer over ons

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies